Xây dựng bộ công cụ đánh giá học sinh theo năng lực trong dạy học địa lí 10 – trung học phổ thông

Bài viết này đã đề xuất được quy trình xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực trong dạy học Địa lí 10 – THPT với các tiêu chí có thể đo lường dựa trên thang bậc nhận thức của Bloom.