Xác định phương pháp biểu hiện bản đồ trong sách giáo khoa Địa lý lớp 9 phục vụ học tập môn Bản đồ học đại cương

Bài viết trình bày khái quát về các phương pháp biểu hiện nội dung bản đồ, các phương pháp biểu hiện bản đồ trong các lược đồ sách giáo khoa Địa lý lớp 9.