Tổng hợp vật liệu nanocomposite đồng - silica và thử nghiệm khả năng kháng nấm gây bệnh trên cây lúa

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tổng hợp vật liệu nanocomposite đồng –silica bằng cách sử dụng các hạt nanosilica tách từ vỏ trấu làm chất mang để gắn các hạt nano đồng.Vật liệu nanocomposite đồng - silica (Cu-silicaNPs) được tổng hợp bằng một quy trình khử hóa học đơn giản và hiệu quả với chất khử là hydrazine.