Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

Bài viết đề cập phân tích thực tiễn trên thế giới và trong nước về việc sử dụng blockchain trong du lịch; tổng hợp và khái quát hóa xu hướng chung và lợi thế ứng dụng blockchain; đồng thời dự báo triển vọng của blockchain theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong điều kiện Việt Nam.