Thử nghiệm vận dụng chu trình Kolb vào dạy học môn Thiên văn học đại cương tại trường Đại học Sài Gòn

Đề tài này được thực hiện nhằm giới thiệu chu trình Kolb trong phương pháp dạy học hiện đại và cách thức áp dụng nó thông qua việc xây dựng các bài giảng tiêu biểu trong môn Thiên văn học đại cương.