Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực giáo dục và yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực chất là đổi mới phương pháp đưa lý luận vào thực tiễn cuộc sống và dùng thực tiễn để kiểm chứng những vấn đề lý luận, đây là vấn đề hệ trọng, đặt ra là nhiệm vụ quan trọng bức thiết trong giáo dục chính trị ở bậc đại học hiện nay.