Sinh thái học phân tử: Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng thực tiễn

Ứng dụng các quy luật di truyền và kỹ thuật sinh học phân tử vào nghiên cứu sinh thái để hình thành một hướng tiếp cận mới của sinh thái học - sinh thái học phân tử, làm cho nghiên cứu thực nghiệm sinh thái đi sâu vào cấp độ phân tử. Bài viết trình bày tóm tắt những kiến thức cơ bản và cách tiếp cận ứng dụng các kỹ thuật phân tử trong nghiên cứu sinh thái học cũng như di truyền quần thể.