Sách giáo viên Tin học 6 (Bộ sách Cánh diều)

Sách giáo viên Tin học 6 (Bộ sách Cánh diều) là tài liệu quan trọng thiết thực giúp giáo viên hiểu sâu sắc và khai thác sách giáo khoa tốt hơn trong chuẩn bị giáo án, triển khai dạy học theo cách tiếp cận năng lực. Sách giáo viên cũng là tài liệu giúp cán bộ quản lí môn Tin học và phụ huynh nắm vững đúng mức yêu cầu cần đạt, tránh đòi hỏi vượt chuẩn đối với học sinh.