Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam gồm 4 chương, được trình như sau: Cơ sở lý luận, thực tiễn về mô hình thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn; Thực trạng các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn và thể chế quản lý chính sách phát triển bền vững các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019;...