Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần sinh học vi sinh vật, sinh học 10

Bài viết tập trung xây dựng các khái niệm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh, đưa ra ví dụ minh họa trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật-Sinh học 10.