Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học ở Trung Quốc (Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam)

Bài viết trình bày về kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý, phối hợp giữa các Bộ/ngành cũng như sự tham gia của doanh nghiệp ở Trung Quốc - bài học tốt cho việc định hình, nhân rộng và phát triển công nghệ sinh học ở Việt Nam trong thời gian tới.