Nhu cầu nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam

Bài viết "Nhu cầu nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam" trình bày về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cần phải được đầu tư và hỗ trợ nhiều. Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động của ngành và thực hiện Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện trong giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!