Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học kết hợp lọc dòng bùn ngược

Nội dung của bài viết trình bày về việc sử dụng mô hình công nghệ sinh học kết hợp lọc sinh học dòng bùn ngược để xử lý nước thải chăn nuôi. Đây là công nghệ cải tiến của quá trình bùn hoạt tính trong đó kết hợp 3 quá trình thiếu khí, hiếu khí và lọc sinh học trong một đơn vị xử lý nước thải.