Nghiên cứu tác động của cảm nhận tính chân thực tới ý định quay trở lại điểm đến của du khách

Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính để nghiên cứu tác động của động cơ văn hóa, tính chân thực đến ý định quay trở lại điểm đến của du khách. Trên cơ sở kết quả thu được, các hàm ý về lý thuyết và quản lý được đưa ra thảo luận nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao tỉ lệ quay trở lại của du khách.