Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê tông khí chưng áp sử dụng cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu nâng cao chất lượng bê tông khí chưng áp sử dụng cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam nhằm khắc phục những hạn chế giúp nâng cao hiệu quả sử dụng AAC trong xây dựng nhà siêu cao tầng.