Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đi sâu tìm hiểu, phân tích thực trạng nhằm tìm ra các thách thức, tồn tại để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0.