Một vài ý kiến về việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài viết cung cấp những lý thuyết cơ bản về công tác xã hội đối với đối tượng là trẻ em mầm non, các yếu tố ảnh hưởng và qua đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em mầm non.