Một số vấn đề về sinh viên khởi nghiệp hiện nay

Với phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp khảo sát thực tiễn qua tiếp xúc trực tiếp, kế thừa và phát triển, tham luận tập trung vào ba vấn đề chính: (1) khái quát lí luận về khởi nghiệp; (2) thực trạng về sinh viên khởi nghiệp; và (3) một số giải pháp chủ yếu.