Một số đặc điểm của phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

Xã hội học và công tác xã hội có cùng trọng tâm - nghiên cứu về con người như các khoa học của khoa học xã hội. Xã hội học là một phần của khoa học xã hội, trong khi công tác xã hội là một phần của khoa học ứng dụng và chuyên ngành. Mặc dù vậy, giữa hai ngành này, ngoài những điểm tương đồng, còn có một số điểm khác nhau trong cách tiếp cận nghiên cứu khoa học.