Một số bài toán liên quan tới các dị thường dữ liệu trong khai thác mạng viễn thông

Báo cáo trình bày các vấn đề nêu trên, đề xuất nội bộ thông số thể hiện một cách định lượng đặc trưng khai thác của khách hàng, so sánh hiệu năng và chọn ra một thuật toán có thể sử dụng cho việc phân cụm trong bài toán nhận dạng dị thường dữ liệu cước viễn thông.