Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959

"Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959" quy định trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, nhằm phát huy sức sáng tạo to lớn của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng nước nhà, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.