Giáo trình Xã hội học giới: Phần 1 - Mai Huy Bích

Giáo trình Xã hội học giới sẽ tập trung xem xét 2 khía cạnh của quan hệ giới: sư khác biệt giới và bất bình đẳng. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người đọc nội dung 3 chương đầu: Định nghĩa giới, Bản sắc giới và Khác biệt giới. Khác với các giáo trình xã hội học về giới khác, cuốn sách này dành riêng một chương bàn về khác biệt giới. Để hiểu vì sao khác biệt giới được coi trọng và lý do nào thúc đẩy tác giả dành cho nó một chương riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.