Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây Dựng

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp cho các sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính và các khái niệm rất cơ bản về tiền tệ như: bản chất, chức năng tiền tệ,... cung cầu tiền tệ và ngân hàng. Phần 1 của giáo trình trình bày một số kiến thức tài chính và tiền tệ được cấu thành 3 chương: những vấn đề cơ bản của tài chính, hệ thống tài chính nước ta và ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.