Ebook Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc các bài tham luận cũng như các kết quả nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng. Qua đó khẳng định được vai trò của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với việc hình thành bản sắc văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng đất nước hiện nay. Để nắm rõ nội dung cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.