Ebook Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 10 - in lần 3): Phần 1

Cuốn sách ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 10) được biên soạn dùng làm tài liệu học tập cho học sinh lớp 10 ở mọi trình độ trung bình, khá, giỏi. Phần 1 cuốn sách giới thiệu một số bài kiểm tra 45 phút có đáp án dành cho học sinh tự ôn tập. Mời các bạn tham khảo.