Ebook Nối kết mạng trong gia đình và Internet: Phần 2 - Lê Trường An

Phần 2 ebook Nối kết mạng trong gia đình và Internet trình bày nội dung hoạt động 5 đến hoạt động 8: cách kết nối client vào mạng, truy cập từ xa, xử lý khi có sự cố xảy ra, Internet và cách kết nối.