Ebook Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001): Phần 1

Cuốn sách "Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001)" cung cấp cho người đọc nội dung Luật đất đai năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung để người đọc dễ dàng nắm bắt. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.