Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Hệ điều hành UNIX" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: các lệnh và các shell; các lệnh Unix; tổng quan về shell Unix; shell Bourne và shell Korn; shell C;... Mời các bạn cùng tham khảo!