Ebook Du lịch an toàn với trẻ em: Quan điểm của khách du lịch

Du lịch an toàn với trẻ em: Quan điểm của khách du lịch trình bày tóm tắt những phát hiện từ một cuộc khảo sát trực tuyến được tiến hành gần đây với trên 300 khách lữ hành quốc tế đã từng du lịch tới Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (trong báo cáo, các nước này gọi chung là ‘Khu vực’). Cuộc khảo sát được tiến hành nhằm nhận biết tốt hơn về các hình thức tương tác hoặc tiếp xúc giữa khách du lịch với trẻ em ở các nước này và đánh giá quan điểm của họ về các hình thức tiếp xúc, cũng như về du lịch an toàn với trẻ em nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.