Đo công suất tiêu thụ của hộ gia đình trong thời gian thực: giải pháp và tiềm năng

Bài báo này trình bày giải pháp triển khai hệ thống đo điện năng trong thời gian thực vào hộ gia đình tại Việt Nam. Kết quả triển khai thử nghiệm đã cho thấy có thể phát hiện sự hoạt động của các thiết bị trong nhà thông qua việc giám sát điện năng tiêu thụ. Hơn thế, qua số liệu giám sát trong thời gian thực, người dùng có thể hiểu được số liệu tiêu thụ của họ, gắn chúng với các hoạt động cụ thể hằng ngày, phát hiện sự không hiệu quả trong sử dụng điện.