Đề xuất sơ đồ kết cấu hiệu quả cao với xây dựng nhà ở xã hội ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các nhà ở xã hội đã và đang xây dựng ở Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Bình Dương và đưa ra các nhận thức: nhà ở xã hội thường chia các phòng có diện tích nhỏ, tỷ lệ tường trên m2 nhà nhiều hơn so với nhà ở thương mại, nhà ở xã hội thường có lưới cột nhỏ, nhịp và bước khung đều không lớn như ở nhà thương mại hoặc công trình công cộng khác.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)