Các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đề cập các biện pháp kích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đó là các nhóm biện pháp liên quan đến tổ chức, quản lý của nhà trường, đến giảng viên và bản thân sinh viên.