Báo cáo Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam – Phương pháp tiếp cận, định giá đất đai và giải quyết khiếu nại của dân

Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề “Xã hội và các xung đột đất đai” nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.