Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn

Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các lĩnh vực kinh doanh của khách sạn; cơ cấu tổ chức của khách sạn; một số mô hình cơ cấu tổ chức điển hình của khách sạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!