Bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đai

Bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đai được thực hiện nhằm nắm vững được cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai, phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã.