Bài giảng Tập huấn cán bộ Công đoàn

Bài giảng "Tập huấn cán bộ Công đoàn" thông tin đến các bạn với những nội dung giới thiệu về Luật Công đoàn; khái niệm về công đoàn; quyền, trách nhiệm của công đoàn; trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp; những bảo đảm cho Công đoàn hoạt động; giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm.