Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 8: Chính sách quản lý nhà nước về thương mại

Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 8: Chính sách quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: tổng quan chính sách trong quản lý nhà nước về thương mại; một số quy định cơ bản trong chính sách thương mại Việt Nam; phối hợp về tổ chức và chính sách quản lý nhà nước về thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!