Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 7: Kế hoạch hóa thương mại

Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 7: Kế hoạch hóa thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: tổng quan kế hoạch hóa thương mại; chiến lược phát triển thương mại; quy hoạch phát triển thương mại; kế hoạch phát triển thương mại 5 năm và hàng năm; đổi mới công tác kế hoạch hóa thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!