Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại

Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: các quy luật kinh tế và sự vận dụng trong quản lý nhà nước về thương mại; các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại; các phương pháp quản lý nhà nước về thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!