Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 2

Nội dung chính của bài giảng được trình bày thành 5 chương và phần phục lục tài liệu đọc thêm, cụ thể: Hoạt động số học và đại số; Hoạt động hình học; Hoạt động tính toán và xử lý số liệu thống kê; Hoạt động ôn tập toán học; Hoạt động tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.