Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính' trình bày khái niệm và ý nghĩa của dự báo báo cáo tài chính; quy trình và căn cứ lập báo cáo tài chính dự báo; phương pháp lập dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; lập dự báo bảng cân đối kế toán; lập dự báo ngân quỹ; ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp.