Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng

Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lấy mẫu và bảo quản mẫu; Các phương pháp ứng dụng trong phân tích môi trường; Phương pháp phân tích khối lượng; Phương pháp chuẩn độ thể tích; Phương pháp trắc quang; Phương pháp phân tích sắc kí. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)