Bài giảng môn Phân tích môi trường

Nội dung của bài giảng bao gồm 4 chương: giới thiệu chung; phân tích chất lượng nước và nước thải; phân tích chất lượng không khí; phân tích chất lượng đất. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.