Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước trình bày các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước; thời kỳ dựng nước đầu tiên; giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập; thời kì đất nước bị chia cắt; đất nước ở nửa đầu thế kỉ 19.