Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 1 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

Phần 1 của cuốn bài giảng "Cơ sở kĩ thuật nhiệt" trình bày về "Nhiệt động kĩ thuật", nghiên cứu các quy luật về chuyển hóa năng lượng có liên quan đến nhiệt năng, định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí. Mời các bạn cùng tham khảo!