Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 11 - ThS. Nguyễn Minh Quân

Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 10 Thiết kế hệ dẫn động cơ khí, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cơ sở chọn động cơ; Phân phối tỉ số truyền; Tính toán động học. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)