Ảnh hưởng của nước rỉ từ ống nhựa PVC lên sức sống và sinh sản của hai loài vi giáp xác Ceriodaphnia cornuta và Daphnia magna

Bài viết tiến hành đánh giá ảnh hưởng mãn tính của rỉ nhựa từ ống nhựa polyvinyl chloride (PVC) ở các nồng độ từ 0, 10 và 100 mg PVC/L lên sức sống và sự sinh sản của hai loài vi giáp xác loài ôn đới, Daphnia magna, và loài nhiệt đới, Ceriodaphnia cornuta. Kết quả cho thấy, rỉ từ ống nhựa PVC ở nồng độ 100 mg PVC/L không ảnh hưởng xấu lên tỷ lệ sống và sinh sản của loài D. magna, nhưng làm suy giảm đến 50% sức sống và 60% khả năng sinh sản của loài C. cornuta. Loài vi giáp xác nhiệt đới C. cornuta dễ bị tổn thương hơn loài vi giáp xác từ vùng ôn đới, D. magna.