Báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2030

Phương án phân vùng mới để lập quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030 được đưa ra trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khoa học các cơ sở phân vùng theo định nghĩa "vùng" của Luật Quy hoạch, có so sánh với một số phương án phân vùngtrước đây, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia có trình độ phát triển tương đồng, kế thừa các kết quả nghiên cứu hiện có và dựa trên một số cơ sở lý luận và thực tiễn khác. Dưới đây là Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ quy hoạch vùng giai đoạn 2021-2030.