Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I - ThS. Đỗ Hồng Quân

Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I có nội dung trình bày mục tiêu môn học, khái niệm xã hội học, nhãn quan và lợi ích của Xã hội học, Xã hội học giúp gì cho những ngành học khác.