Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…

Thông qua bài giảng Unit 1 lớp 10 "A day in the life of..." các học sinh được tìm hiểu một số phương tiện giao thông phổ biến, mô tả thói quen hằng ngày của một người. Bên cạnh đó còn được thực hành thêm một số thì trong tiếng Anh như hiện tại đơn, quá khứ đơn... và biết cách sử dụng các trạng từ chỉ tần số. Hy vọng rằng với những bài giảng được thiết kế cẩn thận sẽ là những tài liệu hỗ trợ các giáo viên của bộ môn tiếng Anh 10 trong việc cung cấp kiến thức cho học sinh.